Ý nghĩa: Đánh giá vị thế doanh nghiệp, thương hiệu trong mỗi tương quan ngành.

Các tiêu chí so sánh:

  • Số lượng đề cập
  • Kênh đề cập
  • Chỉ số bài viết tích cực – tiêu cực